Informacije o Zaštiti Podataka

 

INFORMACIJE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Visa  Handling Services d.o.o. (u daljnjem tekstu skraćeno, „VHS“) posebno se bavi zaštitom Vaših osobnih podataka.  U tom se pogledu VHS posebno trudi dati i garantirati najbolju moguću zaštitu za korištenje i obradu osobnih podataka koja je potrebna radi ispunjavanja dodijeljenih naloga, pa VHS obrađuje podatke dane od strane osoba koje podnose zahtjeve i to isključivo na temelju zakonskih odredbi (Opća uredba o zaštiti podataka). U okviru niže navedenih informacija o zaštiti podataka, VHS će Vas informirati o najvažnijim aspektima obrade podataka u okviru predmetne web-stranice.

Osobne podatke koji su potrebni kod predavanja zahtjeva za izdavanje viza dostavlja osoba koja predaje zahtjev u pisanom obliku i putem postupaka koji nisu automatizirani. Nakon što je uslijedila kontrola koja se odnosi na točnost i cjelovitost tih podataka, oni se prosljeđuju, opet postupkom koji nije automatiziran, nadležnom tijelu odgovarajuće države radi daljnje obrade i donošenja odluke.

 Obrada, predaja i pohranjivanje osobnih podataka

 VHS obrađuje osobne podatke isključivo u okviru ispunjenja ugovornih obveza prema predavateljima zahtjeva. Vrstu i opseg obrade te predaja i pohrana odgovarajućih podataka definiraju se pritom prema zahtjevima odgovarajućeg tijela nadležnog za izdavanje viza. VHS nema nikakvog utjecaja na zahtjeve koje postavlja nadležno tijelo za izdavanje viza odgovarajuće države, ali će Vas se naravno o njima unaprijed obavijestiti.

 VHS ne prikuplja, obrađuje, predaje ili pohranjuje osobne podatke za vlastite poslovne svrhe koje nisu povezane s ispunjenjem ugovornih obveza (ishođenje vize) ili podmirenja ugovornih usluga koje postoje prema predavateljima zahtjeva.

 Obrađuju se sljedeći osobni podaci: ime i prezime, adresa i podaci za kontakt (telefon, e-mail, faks, web-stranica); datum rođenja; podaci o državljanstvu; spol; bračni status; broj putovnice, datum izdavanja putovnice, datum isteka valjanosti putovnice; kategorija i vrsta vize za koju se postavlja zahtjev; datum dolaska i odlaska; svrha putovanja; opis puta; svi podaci koji se odnose na eventualnu organizaciju pozivatelja (podaci za kontakt, npr. broj telefona, e-mail, faks, web-stranica)  aktualno, odnosno, zadnje radno mjesto; informacije o dosadašnjim putovanjima (ukoliko je to za izdavanje vize potrebno); podaci o zdravstvenom osiguranju u inozemstvu; dozvola boravka i prijava boravka u Hrvatskoj (za strane državljane); u određenim okolnostima u slučaju radne vize s duljim trajanjem ili za studentsku vizu potrebna je i potvrda o nepostojanju HIV-oboljenja; potvrda statusa osobe s tjelesnim oštećenjem u slučaju oslobođenja od plaćanja konzularnih pristojbi.

 Pristup osobnim podacima imaju sljedeće osobe odnosno službena tijela: 

  • Konzulat / Konzularni odjel Veleposlanstva Rusije

Uredski djelatnik i djelatnik koji vodi VHS; banke koje su uključene u postupak za provedbu izravnog terećenja; uredi za porezno savjetovanje koji izrađuju godišnje izvješće; uredi za prisilnu naplatu, odvjetnički uredi i sudovi u slučaju bezuspješnih opomena otvorenih tražbina; Ministarstvo financija, npr. u slučaju vanjske kontrole.

VHS u pravilu ne prenosi informacije trećim osobama, no u gore navedenim slučajevima smo obavezni predate potrebne informacije.

Osobni podaci se u pravilu ne čuvaju dulje nego što je to potrebno za ispunjenje ugovorne svrhe. Stoga se podaci, nakon što su proslijeđeni tijelu nadležnom za izdavanje viza (u pravilu najdulje nakon 14 dana), brišu. Razlozi za dulju pohranu posebnih osobnih podataka su zakonske odredbe o porezima i davanjima (u pravilu je to jedanaest godina računajući od kraja kalendarske godine), kao i čuvanje podataka koji predstavljaju dokaz u pravnom sporu.

Ukoliko se čuvanje podataka temelji samo na pristanku, osoba koja postavlja zahtjev može zatražiti brisanje takvog podatka u svako doba.

Informacije o Vašim pravima

Imate sva prava na informaciju, korekciju, brisanje, ograničenje, mogućnost prijenosa podataka i pravo prigovora. U tom pogledu Vas molimo da se obratite VHS-u. Ako smatrate da obrada Vaših podataka krši zakonske odredbe o zaštiti osobnih podataka, ili da su povrijeđena Vaša prava na zaštitu podataka, možete se žaliti nadležnom kontrolnom tijelu. Nadležno tijelo u tom pogledu u Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko ste dali suglasnost za obradu Vaših podataka u određenu svrhu (kad se radi o povjerljivim podacima kao što su, naprimjer, podaci o zdravlju) možete takvu suglasnost bilo kad opozvati.